Menu

972 415 600

Cart

TPC Construcció i Metall

La Targeta Professional de la Construcció és una eina estretament vinculada a la formació en matèria de de prevenció de riscos laborals que està a disposició de tots els treballadors del sector de la construcció.

Així mateix, aquesta eina avala:

  • L'experiència en el sector.
  • La qualificació professional.
  • La formació rebuda.

La Fundación Laboral de la Construcción és l'entitat encarregada d'implantar, desenvolupar i divulgar la TPC, tal i com recull el V Conveni General del Sector de la Construcción (2012-2016).

Les formacions en matèria de prevenció de riscos laborals que imparteix Giropreven són homologades per a l'adquisició de la TPC

Avantatges de la TPC

Entre d'altres avantatges, la TPC acredita la formació en matèria de prevenció de riscos laborals rebuda pel treballador.

Recorda que aquesta formació és obligatòria per a tots els treballadors que prestin serveis en empreses que es trobin en l'àmbit d'aplicació del V Conveni General del Sector de la Construcció.


Fundación Laboral de la Construcción
 

 

PAU Plans d'autoprotecció

L’autoprotecció és el conjunt de mesures (procediments, sistemes i organització) implantades en un determinat àmbit (edificis, instal·lacions, nuclis habitats, solars, activitats, centres, etc) exposat a una o a diverses situacions de risc, destinades a preveure, prevenir i controlar-ne el risc, donar resposta adequada a les emergències i garantir la integració d’aquestes actuacions a les del sistema públic.


El Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures és un reglament executiu o de desenvolupament de la Llei 4/97 de protecció civil de Catalunya.

Més concretament, dóna resposta als articles 7 i 20, que estableixen:

La necessitat que el Govern reguli un catàleg amb les activitats de risc des del punt de vista de protecció civil.
L’obligació que el Govern determini l’estructura dels Plans d’Autoprotecció (PAU) de les activitats incloses al catàleg.
L’obligació que els titulars dels centres, establiments i dependències inclosos al catàleg estableixin mesures d’autoprotecció.

D’altra banda, aquest reglament s’ha elaborat tenint en compte la competència exclusiva de la Generalitat en matèria de protecció civil, competència reconeguda a l’article 132.1 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

L’objectiu del decret és regular les actuacions destinades a assegurar l’aplicació de mesures d’autoprotecció en les empreses i, en general, les entitats i els organismes que fan activitats que poden generar situacions de greu risc col·lectiu, de catàstrofe o de calamitat pública, i també els centres i les instal·lacions i les seves dependències, públics i privats, que poden resultar afectats de manera especialment greu per situacions d’aquest caràcter.

El decret afecta, per tant, les activitats susceptibles de generar una emergència de protecció civil;i classifica aquestes activitats en dos grups bàsics, que ordenats de major a menor risc, són els següents:

Les “activitats d’interès per a la protecció civil de Catalunya” (Annex IA). Són exemples d’aquest tipus d’activitats, entre d’altres: els establiments afectats per la normativa Seveso sobre accidents greus; els aeroports; els conductes que transporten substàncies perilloses i els càmpings amb capacitat igual o superior a 2.000 persones. Com a aspecte a destacar, estan incloses dins d’aquest grup, totes aquelles instal·lacions que puguin generar emergències o situacions crítiques per a la població, associades a la fallada dels sistemes de subministrament de serveis bàsics.
Les “activitats d’interès per a la protecció civil municipal” (Annex IC). Són exemples d’aquest tipus d’activitats, entre d’altres: els teatres, auditoris, sales de congressos o cinemes amb una ocupació menor de 2000 persones i superior a 500 persones; els aeròdroms i heliports; i els càmpings no inclosos en els apartats A i B de l’annex I, que estiguin ubicats a les zones de risc definides als plans de protecció civil de la Generalitat.

Complementàriament, el decret contempla tota una sèrie de criteris, detallats a l’annex IB, que permeten que l’administració de la Generalitat, a través d’una resolució de la Direcció General competent en matèria de Protecció Civil, pugui declarar com a instal·lació d’interès per la protecció civil de Catalunya, una determinada instal·lació no inclosa explícitament a l’annex IA però que presenti especial risc o vulnerabilitat.

El decret es fonamenta en un concepte d’autoprotecció que va més enllà de l’elaboració d’un pla d’autoprotecció, entenent que el PAU és una peça clau i fonamental però no pas la única a tenir en compte per garantir la seguretat en una instal·lació i en el seu entorn.

L’autoprotecció engloba: una fase prèvia, l’objectiu de la qual ha de ser comprovar que l’establiment compleix amb les condicions mínimes d’autoprotecció i una fase posterior, el resultat de la qual és l’elaboració del PAU, entès com una eina de qualitat a través de la qual es garanteix una resposta adient en cas d’emergència i una coordinació eficaç amb els serveis d’emergència i amb el sistema públic de protecció civil.

En definitiva, el decret:

Determina el catàleg d’activitats de risc, des del punt de vista de la protecció civil, i que per tant, tenen obligació d’autoprotecció.
Estableix el contingut mínim dels PAU de les activitats incloses al catàleg. El decret estableix dos tipus d’índex en funció del nivell de risc de les activitats i crea les condicions per tal que els PAU siguin documents de qualitat, mitjançant la regulació de la figura del tècnic competent per l’elaboració dels PAU d’aquest tipus d’activitats.
Estableix el procediment per valorar tècnicament les condicions d’autoprotecció de l’establiment o centre. Les condicions d’autoprotecció van més enllà de l’elaboració del PAU, i s’han de tenir en compte aspectes com ara l’evacuabilitat i el confinament, especialment en el cas d’instal·lacions ubicades en zones de risc dels plans especials de la Generalitat.
Assegura el manteniment de les condicions i sistemes d’autoprotecció, a través d’un control periòdic per part de l’administració competent, que serveixi per detectar aquelles situacions en les quals no es fa el manteniment necessari per tal de garantir que els sistemes d’autoprotecció es mantenen plenament operatius.
Regula els mecanismes organitzatius i els mitjans dels quals han de disposar les activitats incloses dins de l’àmbit d’aplicació del decret, per tal d’assegurar la detecció i resposta ràpida, imprescindibles per evitar efectes de gran intensitat o impacte en la població.
Estableix els sistemes de coordinació entre les activitats incloses a l’àmbit d’aplicació del decret i els serveis públics que formen part del sistema de protecció civil. En aquest sentit, el decret regula les trucades que han de fer les instal·lacions als serveis d’emergències, la informació que els han de facilitar i la integració dels PAU en els plans de protecció civil elaborats per les administracions competents.
Estableix els sistemes de control per part de les administracions competents pel que fa a la validació dels PAU, al seu registre i a la seva correcta implantació.

 

Lloguer UM

A Giropreven lloguem unitats mòbils de salut laboral a Serveis de Prevenció.

 

Tenim 3 unitats mòbils per a realitzar exàmens de salut laboral, totalment acondicionades i acreditades com a centre sanitari mòbil.

 

- Disposen de 2 despatxos mèdics i cabina insonoritzada.

- Desplacem la unitat mòbil directament a l'empresa clients (lloguer amb conductor).

- Podem disposar de tots els aparells mèdics necessaris per a la realització dels exàmens de salut laboral (lloguer amb equips).

 

Si ets Servei Prevenció i necessites llogar una Unitat Mòbil de Salut Laboral, no perdis el temps i contacta amb nosaltres!

 

 

Subscripció a aquest canal RSS

Necessites Contactar

Carrer Riera Bugantó, 1 baixos

17003 Girona

Tel. 972 415 600 | Fax. 972 210 606

Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

 

Carrer Balmes 200, 3r 4a

08006 Barcelona

Tel. 93 624 07 16