Menu

972 415 600

Cart

Medicina del Treball

Per definició, la Medicina del Treball és l'especialitat de la Prevenció de Riscos Laborals on es recullen tot el conjunt de tècniques i procediments que tenen per objecte estudiar les malalties i accidents que es produeixen per causa o conseqüència de la activitat laboral, així com les mesures de prevenció que han de ser adoptades per a evitar-les o aminorar les seves conseqüències. A totes aquestes actuacions les podriem resumir amb el terme Vigilància de la Salut dels treballadors.

El terme "vigilància de la salut dels treballadors" engloba una sèrie d'activitats, referides tant a individus com a col·lectivitats i orientades a la prevenció dels riscos laborals, els objectius generals dels quals tenen a veure amb la identificació de problemes de salut i l'avaluació d'intervencions preventives.

La vigilància de les malalties i lesions d'origen professional consisteix en el control sistemàtic i continu dels episodis relacionats amb la salut en la població activa amb la finalitat de prevenir i controlar els riscos professionals, així com les malalties i lesions associades a ells.

La vigilància de la salut, encara que és una activitat pròpia de l'àmbit de la Medicina del Treball, suposa una relació d'interacció i complementarietat multidisciplinar amb la resta d'integrants del Servei de Prevenció. Necessita nodrir-se d'informacions produïdes per altres especialistes i aporta, al seu torn, els resultats de la seva activitat específica a l'àmbit interdisciplinar de l'avaluació de riscos i la planificació de la prevenció. Es tracta d'una activitat per a la qual ha de ser d'aplicació el paràgraf segon de l'Art. 15.2 del Reglament dels Serveis de Prevenció relatiu a coordinació interdisciplinar.

 

La Vigilància de la Salut ha de ser:

 1. Garantida per l'empresari restringint l'abast de la mateixa als riscos inherents al treball.
 2. Específica en funció dels riscos identificats a l'avaluació de riscos.
 3. Voluntària per al treballador tret d’alguna de les següents circumstàncies:
 • L'existència d'una disposició legal en relació amb la protecció de riscos específics i activitats d'especial perillositat.
 • Que els reconeixements siguin indispensables per a avaluar els efectes de les condicions de treball sobre la salut dels treballadors.
 • Que l'estat de salut del treballador pugui constituir un perill per a ell mateix o per a tercers.
 1. Confidencial atès que l'accés a la informació mèdica derivada de la vigilància de la salut de cada treballador es restringirà al propi treballador, als serveis mèdics responsables de la seva salut i a l'autoritat sanitària.
 2. Ètica amb la finalitat d'assegurar una pràctica professional coherent amb els principis del respecte a la intimitat, a la dignitat i la no discriminació laboral per motius de salut.
 3. Perllongada en el temps, quan sigui pertinent, més enllà de la finalització de la relació laboral, ocupant-se el Sistema Nacional de Salut dels reconeixements post-ocupacionals.
 4. Contingut ajustat a les característiques definides en la normativa aplicable. Per als riscos que no hagin estat objecte de reglamentació específica, la LPRL no especifica ni defineix les mesures o instruments de vigilància de la salut, però si estableix una preferència per aquelles que causin les menors molèsties al treballador, encomanant a l'Administració Sanitària l'establiment de les pautes i protocols d'actuació en aquesta matèria. Aquest encàrrec es concreta en el Reglament dels Serveis de Prevenció que encomana al Ministeri de Sanitat i Consum i a les Comunitats Autònomes de l'establiment de la periodicitat i contingut de la vigilància de la salut específica.

El contingut d'aquests reconeixements inclourà, com a mínim, una història clínico-laboral, on a més de les dades d’anamnesi, exploració física, control biològic i exàmens complementaris, es farà constar una descripció detallada del lloc de treball, del temps de permanència en el mateix, dels riscos detectats i de les mesures de prevenció adoptades.

 1. Realitzada per personal sanitari amb competència tècnica, formació i capacitat acreditada és a dir per metges especialistes en Medicina del Treball o diplomats en Medicina d'Empresa i infermers d'empresa.
 2. Planificada perquè les activitats de vigilància de la salut han de respondre a uns objectius clarament definits i justificats per l'exposició a riscos que no s'han pogut eliminar o pel propi estat de salut de la població treballadora.

 

- Haurà d'abastar:

Una avaluació de la salut dels treballadors inicial, després de la incorporació al treball o després de l'assignació de tasques específiques amb nous riscos per a la salut.

Una avaluació de la salut periòdica específica, per treballar amb determinats productes o en determinades condicions regulades per una legislació específica que així ho exigeixi o segons risc/s determinats per l'avaluació de riscos, o a petició del treballador, quan el mateix crea que les alteracions de la seva salut són produïdes per l'activitat laboral. La periodicitat no té perquè ajustar-se a intervals regulars; cada cas s'establix en els protocols específics, i també va a dependre de la història natural de la malaltia i de les condicions d'exposició.

Una avaluació de la salut després d'una absència perllongada per motius de salut.

 

- S'ha de protegir especialment als següents treballadors:

a)       els treballadors especialment sensibles com a conseqüència que l'empresari ha de garantir la protecció de tots aquells treballadors que puguin veure's afectats de forma singular per algun risc identificat en el lloc de treball, per les seves característiques personals, estat biològic o que presentin algun tipus de discapacitat.

b)      els treballadors menors d'edat, pel seu desenvolupament incomplet i per la seva falta d'experiència per a identificar els riscos del seu treball.

c)       les treballadores en període d'embaràs, lactància i puerperi.

 1. Sistemàtica perquè les activitats de vigilància de la salut han de ser dinàmiques i actualitzades permanentment captant dades i analitzant-los, més enllà de la puntualitat que pot suggerir la característica 'periòdica'.
 2. Documentada amb la constatació de la pràctica dels controls de l'estat de salut dels treballadors, així com les conclusions obtingudes dels mateixos tenint l'obligació l'empresari en determinades exposicions (agents cancerígens, biològics, químics) de mantenir un registre dels historials mèdics individuals i de conservar el mateix un termini mínim de 10 anys després de finalitzada l'exposició, excepte normativa específica més restrictiva.
 3. Informant individualment als treballadors tant dels objectius com dels mètodes de la vigilància de la salut, que han de ser explicats de forma suficient i comprensible als treballadors, així com dels resultats.
 4. Gratuïta ja que el cost econòmic de qualsevol mesura relativa a la seguretat i salut en el treball, i per tant el derivat de la vigilància de la salut, no haurà de recaure sobre el treballador (apartat 5 de l'article 14 de la LPRL). Una conseqüència de l'anterior és la realització dels reconeixements mèdics dintre de la jornada laboral o el descompte del temps invertit en la mateixa.


A Giropreven disposem de Metges del Treball i Infermers del Treball que que faran que el desenvolupament d'aquesta especialitat de la Prevenció de Riscos Laborals a la seva empresa sigui el més professional i eficient possible.

 

 

 


Necessites Contactar

Carrer Riera Bugantó, 1 baixos

17003 Girona

Tel. 972 415 600 | Fax. 972 210 606

Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

 

Carrer Balmes 200, 3r 4a

08006 Barcelona

Tel. 93 624 07 16